Past AGM’s

Atlanta, USA.

Paris, France.

Dubai, UAE.

Gothenburg, Sweden.

Goa, India

Antwerp, Belgium

Kuala Lumpur, Malaysia

Como, Italy

Porto, Portugal